Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie nadleśnictwa Górowo Iławeckie przeważają siedliska liściaste. Przeciętna zasobność naszych lasów wynosi 180 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych przedstawia się następująco:

  • 9% stanowią siedliska borowe, czyli  te z przewagą gatunków iglastych,
  • 84,5 % siedliska lasowe, z przewagą gatunków liściastych,
  • 6% olsy, lasy które porastają żyzne bagienne tereny.

Obok dębu i buka ważnymi gatunkami lasotwórczymi i domieszkowymi są : brzoza, olsza, jesion, lipa, modrzew, grab, klon i wiąz co obrazuje poniższy diagram.

  

Jak wynika z diagramu gatunki liściaste zajmują około 65% powierzchni leśnej, iglaste około 35%.

Procentowo największą powierzchnię zajmują drzewostany:

  • w I klasie wieku (od 1 roku do 20 lat) - 27,6%,
  • w II klasie wieku (od 21 do 40 lat) - 23,4%,
  • w III klasie wieku (od 41 do 60 lat) - 21,6%,

rozkład w pozostałych klasach jest równomierny.