Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, ul. Generała Sikorskiego 30A, 11-220 Górowo Iławeckie

Budynek biura nadleśnictwa jest obiektem dwupoziomowym.

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu nadleśnictwa, na którym wyznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu głównym znajduje się przycisk umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika biura podczas poruszania się na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Przy drzwiach do budynku znajduje się podjazd, umożliwiający osobom niepełnosprawnym bezpieczne poruszanie się na wózku inwalidzkim po parterze biurowca.

Aby dostać się do budynku nadleśnictwa należy pokonać  4  stopnie schodów lub skorzystać z podjazdu.

Aby dostać się na poziom 1 z parteru należy pokonać 21 stopni schodów. Przy schodach znajdują się metalowe poręcze ułatwiające bezpieczne wchodzenie i schodzenie.

Poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami między kondygnacjami budynku nie jest możliwe z uwagi na brak urządzeń technicznych. W celu załatwienia spraw przez pracowników urzędujących na pierwszej kondygnacji biurowca, udostępniono pomieszczenie nr 12 (sala narad) na parterze budynku.

Wejście główne prowadzi do holu, na wprost drzwi wejściowych znajduje się sekretariat którego pracownik kieruje gości na spotkanie z osobą, z która byli umówieni. W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami, kieruje ich do wydzielonego pomieszczenia i wzywa pracownika kompetentnego do załatwienia sprawy.

Korytarze przebiegają przez długość całego piętra i parteru. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

W budynku na poziomie „0” znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, która posiada szczególne oznaczenia.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych, ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabo widzącym.

Pracownicy biura nadleśnictwa nie posługują się językiem migowym.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź  ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 89 76 119 30 lub e-mail na adres gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl .

 

Kancelarie Leśnictw.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z leśniczymi (za wyjątkiem leśnictwa Dęby i Gaworowo – kancelarie w budynku biurowca Nadleśnictwa), ze względu na bariery architektoniczne występujące w kancelariach leśnictw, osoby ze szczególnymi potrzebami zostaną umówione na spotkanie w siedzibie nadleśnictwa. Czas oczekiwania na spotkanie do trzech dni roboczych.