Wydawca treści Wydawca treści

ORGANIZACJA

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadleśnictwo Górowo Iławeckie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy

 

 

Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa .

Samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzania lasu, odpowiada za stan lasu.

Nadleśniczy w zakresie swego działania odpowiada przed Dyrektorem RDLP w Olsztynie.

Nadleśniczego, w czasie jego nieobecności, zastępuje zastępca nadleśniczego. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje nadleśniczego.

Zastępca Nadleśniczego

 

 

Zastępca nadleśniczego odpowiedzialny jest za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, kieruje działem Gospodarki Leśnej oraz pracą leśniczych.

Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie całokształtu prac związanych z planowaniem, organizacją koordynacją i nadzorem w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasów, w tym ochrony przeciwpożarowej i użytków ubocznych. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, udostępnianiem lasu oraz nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez kierownika urzędu rejonowego. Nadzoruje również prawidłowość funkcjonowania Systemu Informatycznego w Lasach Państwowych w zakresie gospodarki leśnej.

Główny Księgowy

 

 

Ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Przy pomocy działu finansowo-księgowego prowadzi sprawy związane z :

 • planowaniem finansowym i kredytowaniem, gospodarowaniem funduszami celowymi,
 • dokonywaniem rozliczeń finansowych z jednostką nadrzędną oraz właściwymi urzędami
 • ubezpieczeniami majątkowymi i rodzinnymi,
 • kompleksową obsługą zakładu pracy w zakresie finansowania, ewidencji finansowo-księgowej i sprawozdawczości
 • ustalaniem zasad obiegu dokumentów,
 • planowaniem ekonomicznym i płacami,
 • opracowaniem analiz,
 • sprzedażą użytków głównych ( drewna) - wystawianie rachunków i faktur
 • obsługą urządzeń dokonujących wszelkiego obrotu materiałami (drewno, sadzonki itd), ich okresową inwentaryzacją.

Inżynier Nadzoru

 

 

Odpowiedzialny jest w ramach kontroli instytucjonalnej za kontrolę, ochronę zasobów i udostępnianie lasów. Jako stanowisko wyodrębnione z cyklu działalności gospodarczej sprawuje czynności kontrolne i odpowiada przed nadleśniczym za ich prawidłowe przeprowadzenie.

Dla zobiektyzowania informacji o przedmiocie kontroli, zdejmuje się z tego stanowiska odpowiedzialność za elementy gospodarowania.

Inżynier nadzoru ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego w zakresie:

 • udostępniania lasu
 • kontroli
 • ochrony zasobów leśnych.

Stanowisko ds. pracowniczych

 

 

Odpowiada za całokształt spraw osobowych i socjalnych nadleśnictwa, w tym: sporządzanie planów zatrudnienia, rozmieszczenia struktury kadrowej zakładu, organizacja wymaganych form szkoleń z różnych, niezbędnych zakresów, kontrolowanie i przestrzeganie dyscypliny pracy, współdziałanie ze służbą zdrowia w zapewnieniu pracownikom właściwej opieki zdrowotnej, załatwianie spraw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym ( emerytury, renty), prowadzenie ewidencji urlopów, prowadzenie kontroli dyscypliny czasu pracy, wydawanie zaświadczeń, świadectw pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników.

Sekretarz

 

 

Przy pomocy podległych służb zapewnia funkcjonowanie i obsługę nadleśnictwa w zakresie transportu administracyjnego i gospodarczego, remontów mieszkań zakładowych, remontów dróg leśnych, konserwacji rowów melioracyjnych, gospodarki dzierżaw obiektów, administrowanie zasobami mieszkaniowymi, obsługi w zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego, kancelarii biura, sekretariatu nadleśnictwa itd.

Straż leśna

 

 

Jako wyodrębniona instytucja podlega bezpośrednio nadleśniczemu, we współdziałaniu z policją, prokuraturą, strażą rybacką, itp, zwalcza wszelkie przejawy szkodnictwa leśnego, i tak np :

 • kradzieże drewna
 • kłusownictwo
 • nielegalny wjazd do lasu, oraz wszelkie przejawy łamania przepisów i zakazów.

W skład naszego nadleśnictwa wchodzi obecnie 14 leśnictw. Szczegółowy wykaz leśnictw wraz z numerami telefonów znajduje się w zakładce Kontakt.