Wydawca treści Wydawca treści

OBSZAR NATURA 2000

Obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska obejmuje swoim zasięgiem tereny będące w zarządzie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie. Obszar ten został ustanowiony dla ochrony siedlisk cennych gatunków ptaków. Cała powierzchnia Ostoi Warmińskiej wynosi 145 342 ha z czego 25 % pokrywają lasy.

Przedmiotem ochrony na tym obszarze są gatunki zwierząt zamieszczone na liście Dyrektywy Ptasiej oraz Dyrektywy siedliskowej. W naszym nadleśnictwie występują m.in.: poczwarówka zwężona, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, wilk, bóbr europejski, wydra, orzeł bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, żuraw.

 

 

 

 

 

 


 

 

Traszka grzebieniasta - fot. Arkadiusz  Chodara      Kumak nizinny - fot. Arkadiusz Chodara                                                   

W lasach nadleśnictwa występują także siedliska zamieszczone na liście Dyrektywy siedliskowej: żyzne buczyny, subatlantycki nizinny las dębowo-grabowy, grąd środkowoeuropejski, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Warto przy tym wspomnieć, że w leśnictwie Dzikowo na terenie Zamkowej Góry znajduje się las klonowo-lipowy należący do związku Carpinion betuli. Jest to stosunkowo niedawno zbadane zbiorowisko roślinne występujące głównie na Warmii i Mazurach, na południowych lub południowo-zachodnich zboczach wzniesień morenowych.