Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich

Znajduje się w południowo-zachodniej części nadleśnictwa. Obejmuje obszar krajobrazu młodoglacjalnego, który charakteryzuje ciąg pagórków moreny czołowej o wysokości od 150 do 160 m n.p.m. oraz występujące pomiędzy pagórkami obniżenia. W obniżeniach tych często występują niewielkie, śródleśne jeziorka. Cała powierzchnia obszaru wynosi 11 067,4 ha z czego 70 % to tereny leśne.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Elmy

Rozciąga się wzdłuż rzeki Elmy, lewego dopływu Łyny. Obejmuje głównie północno-wschodnią część nadleśnictwa rozciągając się od leśnictw Nowa Wieś, Gałajny, Mała Wola po leśnictwa Dęby i Jgodowo znajdujące się kolejno w centralnej i południowej części nadleśnictwa. Powierzchnia całego obszaru wynosi 8 923,2 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wałszy

Blisko połowa obszaru znajduje się w południowo-zachodniej części nadleśnictwa Górowo Iławeckie. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 9 348,8 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny

Obszar obejmuje koryto rzeki Łyny wraz z doliną, lokalnie także fragmenty sąsiadujących wzniesień. W Nadleśnictwie Górowo Iławeckie OCHK Doliny Dolnej Łyny obejmuje część terenów leśnych w leśnictwie Borki. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 16 429,9 ha.