Lista aktualności Lista aktualności

Informacja w sprawie szacowania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny

1. Na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. dz. u. z 2018r. poz. 2033) wnioski o szacowanie szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

2. Na podstawie art. 46d ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. dz. u. z 2018r. poz. 2033) właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiły szkody, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu szacowania szkody.

 

Informacje na temat szkoleń i materiały do pobrania ze strony Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich